Kuulutamise reeglid

Üldsätted

Sellme.ee jätab endale kõikide kuulutuste andmete muutmise õiguse, püüdes maksimaalselt säilitada nende sisulist tähendust ja kõik kasutaja poolt märgitud detaile.

Kuulutuse avaldamisega Sellme's nõustute alljärgnevaga:

 • Võtad enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ja selle tõepärasuse eest.
 • Lisada kuulutusi kaupadest, teenustest, tööpakkumistest, objektidest ja teisi pakkumisi, mis on kooskõlas seadusega ja mille avaldamiseks teil on olemas õiguslikud alused.
 • Lubad võtta endaga ühendust sisesüsteemi või kontakttelefoni vahendusel, mis on näidatud arvestusliku üleskirjutuse seades.

Sellme's on keelatud

 • Lisada tutvumiskuulutusi, teateid kaotamisest-leidmisest, ostusoove (sh. soove asjade tasuta saamiseks). Erandiks on tööotsimise kuulutus «Töö» rubriigis.
 • Lisada kuulutusi teemale mittevastavatesse jagudesse.
 • Lisada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi.
 • Lisada seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused).
 • Lisada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi.
 • Lisada kuulutusi, mis võivad rikkuda või kahjustada kolmandate isikute õigusi.
 • Lisada kuulutusi olematute või mitteaktuaalsete toodete või teenuste kohta.

Kuulutuste pealkirjad

 • Kuulutuse pealkirjas peab olema ainult kauba või teenuse nimetus nimetavas käändes.
 • Ei tohi kasutada sõnu «Müüakse», «Pakutakse».
 • Pealkiri ei või sisaldada kontaktandmeid, e-posti aadresse või välistele internetiressurssidele viiteid.
 • Lubamatud on üleskutsed tegevuseks (näiteks, «Pakkuge oma hind»).
 • Ei tohi kasutada spetsiaalseid sümboleid ja meelitavaid sõnu (näiteks, «Kiire», «Tähelepanu»).
 • On vajalik kasutada kirjavahemärkide reegleid ja taandeid pärast kirjavahemärke, mõistlikult kasutada kirjavahemärke.
 • Ei tohi kasutada suuri tähti terve teksti kirjutamiseks.
 • Kahes keeles pealkirjad (eesti ja vene keeles) peavad sisaldama identset teabemahtu.

Kuulutuse hind

 • Ärge eksitage valede hindadega, need peavad olema reaalsed.
 • Mõistlik hind teeb kuulutuse efektiivsemaks.
 • Hind peab olema märgitud selleks ettenähtud lahtris. On keelatud hinda kuulutuse pealkirjas märkida.

Kuulutuse kirjeldus

 • Keelatud on viitamine teistele veebilehtedele. Erandiks on "Töö" jaotuses avaldavad kuulutused, kus on lubatud viidata tööandjale.
 • Keelatud on kontaktandmete lisamine. Erandiks on "Töö" jaotuses avaldavad kuulutused, kus saab märkida tööandja kontaktandmeid või poe füüsilist asukohta.
 • Reisiteenuste müümisel on kohustatud välja tuua selle ettevõtte nimi kelle toodet müüakse.

Fotod

 • Fotod peavad olema hea kvaliteediga ning vastama kuulutuse pealkirja ja sisule.
 • Ei tohi sisaldada telefoninumbrit, aadressi, veebilehte ega muid kontaktandmeid, sh Messengeri ja muude suhtluskanalite nimetusi.
 • Peavad olema tehtud kuulutuse autori poolt, ei tohi sisaldada logosid ega vesimärke.